Algemene Verkoopsvoorwaarden Campinia Media CVBA-vso

Algemene Verkoopsvoorwaarden Campinia Media CVBA-vso

Kleinhoefstraat 4 – 2440 Geel

ondernemingsnr 0424 580 777

 1. Elke verkoop is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
 2. De publicaties van Campinia Media worden beschermd door de in België geldende wetgeving op de auteursrechten en de intellectuele eigendom. Overtredingen zullen strafrechtelijk vervolgd worden.
 3. Door het aanvaarden van de factuur en de goederen erop vermeldt, verbindt de voortverkoper zich ertoe de door ons vastgestelde verkoopprijzen toe te passen bij doorverkoop aan de eindgebruiker.
 4. Onze prijzen zijn exclusief verzendingskosten en kunnen te allen tijde zonder mededeling gewijzigd worden.
 5. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Facturen, niet betaald binnen de afgesproken betaaltermijn, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
 6. De levering van boeken geschiedt onder toepassing van de "leveringsvoorwaarden in het verkeer in België van Nederlandstalige boeken met vastgestelde particuliere prijs", waarvan de tekst de koper bekend is.
 7. Bij bestelling van goederen of diensten kan een niet-terugvorderbaar voorschot gevraagd worden
 8. Bij verhuring van goederen kan een waarborg gevraagd worden.
 9. De geleverde goederen blijven eigendom van Campinia Media tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.
 10. Verzending van bestelde goederen gebeurt in principe binnen de 48 uren, behoudens uitputting van voorraad, overmacht, …. Een vertraging kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding.
 11. De leveringskosten vallen ten laste van de koper.
 12. Uitsluitend schriftelijke bestellingen worden aanvaard.
 13. Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de zes dagen na verzending, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 14. Onze waarborg en productverantwoordelijkheid beperken zich in ieder geval tot de waarde van de geleverde goederen of diensten.
 15. Onze garantievoorwaarden voor hard- en software zijn die van de oorspronkelijke fabrikant.
 16. Alleen retourzendingen met voorafgaande schriftelijke machtiging van Campinia Media worden geaccepteerd.
 17. De koper aanvaardt de verpakking der geleverde goederen voor zijn rekening, en kan de verkoper niet verplichten tot terugname of welke andere behandeling of vergoeding dan ook.
 18. Elk betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout behoren.
 19. De adresgegevens van de klant worden in een bestand opgenomen. We volgen ter zake de bepalingen zoals voorzien in “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  
 20. We verwerken de verzamelde persoonsgegevens om de gedane bestellingen te kunnen afwikkelen, alsook om aan direct marketing per e-mail te kunnen doen. 
 21. De gegevens zullen niet het voorwerp uitmaken van doorgiften.
 22. De betreffende persoons- en/of firmagegevens zullen door ons worden opgeslagen en bewaard gedurende de wettelijke termijnen voor het bewaren van boekhoudkundige documenten.
 23. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 24. Campinia Media CVBA-vso behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.